Tronsmart nyereményjáték

NYERJ EGY TRONSMART BLUETOOTH HANGSZÓRÓT NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

I. SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ

 • Szervező és lebonyolító: Szász Sándor ev. (a továbbiakban Szervező)
 • Székhely: 2112 Veresegyház, Galagonya utca 59.
 • Adószám: 68707020-1-33
 • Nyilvántartási szám: 52134016

A Szervező végzi a „NYERJ EGY TRONSMART BLUETOOTH HANGSZÓRÓT” elnevezésű nyereményjátékának – a továbbiakban: Játék – sorsolását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.

II. JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a weddmegonline.hu oldalon regisztráljon valós adatainak önkéntes megadásával, érvényes szavazatot adjon le a Játék oldalán és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

 • A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
 • A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok, vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Egy Játékos csak egy e-mail címmel regisztrálhat, egy szavazatot adhat le és egy nyeremény átvételére jogosult.
 • Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért. Ezen kívül a győztes Játékost terheli az esetlegesen felmerülő vámeljárás díja és az áfa költsége is.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
 • Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az eredeti blogbejegyzésben, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
 • A Játék Nyertese hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező kérésére a neve feltüntetésre kerüljön a weddmegonline.hu weboldalon.
 • A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
  A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció  során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) illetve valódiságáért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A JÁTÉK MENETE 

A Játék időtartama alatt a Játékos feladata, hogy a Játék oldalán érvényes szavazatot adjon le a “Melyik Tronsmart bluetooth hangszórót szeretnéd megnyerni?” kérdésre. A sorsoláson történő részvételhez a Játékosnak regisztrálnia kell a weddmegonline.hu weboldalon, szavazatleadásra csak így van lehetőség. A fenti feltételt teljesítő Játékosok között 1 alkalommal, a IV. pontban szereplő nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény felajánlója a geekbuying.com webáruház, aki a nyeremény eljuttatásáról is gondoskodik a Játék Nyertesének. A Szervező csak abban az esetben hirdet Nyertest, amennyiben a Játék ideje alatt legalább 100 db érvényes szavazat érkezik a “Melyik Tronsmart bluetooth hangszórót szeretnéd megnyerni?” kérdésre. Amennyiben az előzőekben feltüntetett feltételek nem teljesülnek, a Szervező nem hirdet Nyertest és nem oszt ki nyereményt.

Az érvényes szavazatot leadó Játékosok között a Szervező összesen 1 db nyereményt sorsol ki.

Egy Játékos 1 db Nyeremény megnyerésére jogosult.

IV. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS A NYEREMÉNYEK

A Játékban a weddmegonline.hu oldalon 2019. július 09. 10:00 és 2019. július 31. 23:59 között, a “Melyik Tronsmart bluetooth hangszórót szeretnéd megnyerni?” kérdésre érvényes szavazatot beküldő Játékosok vehetnek részt, ez a Játék időtartama.

Nyeremény:

A Játékosok között a játék végén 1 alkalommal 1 db Nyertes kerül kisorsolásra, aki az alábbi nyeremény egyikére jogosult aszerint, hogy melyik termékre érkezett a legtöbb szavazat a szavazás végén:

 • Tronsmart Element T6 Plus
 • Tronsmart Element Mega SoundPulse™
 • Tronsmart Force SoundPulse™

A Nyeremény készpénzre át nem váltható, más akcióval nem vonható össze és másra át nem ruházható!

2019.07.31. – amennyiben 2019. július 31. 23:59-ig nem érkezik 100 érvényes szavazat a Szervező a Játék időtartamát egy újabb hónappal meghosszabbítja. Ebben az esetben az Játék időtartama 2019. augusztus 31. 23:59-re módosul, a többi Játékszabály változatlan marad.

V. NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA/KISORSOLÁSA

A Nyereményjáték nyertese a Játék időtartama alatt érvényes szavazatot leadó játékosok közül kézi-, vagy elektronikus sorsoló program igénybevételével kerül kisorsolásra az alábbi időpontban:

2019. augusztus 4. 18:00

A nyeremény nyertese mellett 1 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás, vagy hiányos adatokat adott meg a regisztrációja során, és emiatt a nyeremény nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem tart igényt a nyereményre, illetve nem jelentkezik 2019. augusztus 31. 23:59-ig a Szervezőnél e-mail üzenetben, vagy telefonon, abban az esetben a tartalék nyertes jogosult a nyeremény átvételére. A tartalék nyertes 2019. szeptember 30. 23:59-ig jelentkezhet a nyereményért a Szervezőnél e-mail üzenetben, vagy telefonon. Amennyiben ez nem történik meg, az adott nyeremény nem kerül átadásra.

VI. ÉRTESÍTÉS, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A nyertesek értesítése a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján történik a Játék lezárását követően és a sorsolás után. Az e-mail cím helyessége és működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a Szervezőnél a nyeremény átvétele céljából való jelentkezés a Játékos felelőssége. A Játék Nyertese összesen 1 alkalommal jelentkezhet a nyereményért. A Játék Nyertesének nyereményét a Geekbuying webáruház juttatja el Nyertesnek a Szervező által megadott e-mail címen történő kapcsolatfelvétel után.

VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Szász Sándor ev. (2112 Veresegyház, Galagonya utca 59., adószám: 68707020-1-33, nyilvántartási szám: 52134016; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Fotó-míves Hírlevél” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért és feldolgozásáért Szász Sándor ev. felel, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó.

A. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Direkt marketing tevékenység – Adatkezelő által küldött hírlevél során, illetve a Játékban való részvétel során

 • vezeték- és keresztnév,
 • e-mail cím,
 • becenév

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

A Játék lebonyolítása során:
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

Direkt marketing tevékenység során:
Amennyiben a Játékos a hírlevélre történő feliratkozás során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az Adatkezelő a Játékos megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), elektronikus hírközlési úton illetve postai úton érdekében kezeli és felhasználja. A Játékban való feltétel a hírlevélre történő feliratkozás.

Az Adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a Játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

C. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Nyereményjáték lebonyolítása:
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a Hirlevélre való feliratkozás során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit a Játékos a vonatkozó jelölő mező bejelölésével ad meg. A nyertesek esetében a Játék lezárását követő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Direkt marketing tevékenység során:

A direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is].

D. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatfeldolgozás célja: regisztráció az oldalon. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. JÁTÉKOS JOGAI SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@fotomives.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről
 • az adatkezelés céljairól
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja
 • az adatkezelés időtartamáról
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.
Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
Az Érintett a reklám/marketing tartalmú hírlevelek küldése céljából történő adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását):

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

F. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. ADATTOVÁBÍTÁS
 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a továbbított adatok köre a nyeremény átadásnak érdekében: a regisztrációban megadott e-mail cím.
 3. Az érintettek köre: a Játék Nyertese.
 4. Az adatkezelés célja: a  Nyeremény eljuttatatása a Nyertesnek.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Nyeremény elküldése után azonnal
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérheti a cégtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

  1. GeekBuying.com Guocheng Garden, Baihua No.1 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China Adatkezelési tájékoztató: https://www.geekbuying.com/help/about/privacy_policy
H. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

I. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
 1. a nyereményt a geekbuying.com biztosítja
 2. nem vállalunk felelősséget az elveszett nyereményért
 3. nem vállalunk felelősséget az egyéb fizetendő díjakért (például áfa)
 4. fenntartjuk a jogot, hogy a játék folyamán bármikor módosítsunk a nyereményen és a játék időtartamán
 5. a nyeremény a játék lezárása utáni 45 napon belül kerül postázásra
 6. a nyertes hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét – a nyeremény eljuttatása okán – a nyereményt biztosító weboldallal megosszuk
J. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Veresegyház, 2019. július 08.

Utolsó módosítás: 2019.július.31.

weddmegonline
Új Felhasználó Regisztráció
Köszöntünk a weddmegonline.hu oldalon, örülünk, hogy benéztél hozzánk. Ha kuponkódot keresel, vagy elakadtál, chaten, vagy privát üzenetben nagyon szívesen segítünk.
Reset Password